PRAVIDLA SOUTĚŽE

POŘADATEL

Wolters Kluwer ČR, a. s.
IČO: 63077639
Sídlo: U nákladového nádraží 3265/10, Strašnice, 130 00 Praha 3
Spisová značka: B 9659 vedená u Městského soudu v Praze

TERMÍN

Soutěž trvá od 3. listopadu 2017 do 12. ledna 2018 na území České republiky.

PRAVIDLA

Soutěž „ČSOB Daňař & daňová firma roku“ je jediná soutěž tohoto typu v České republice, která má za cíl vybrat nejlepší daňové specialisty, daňové osobnosti a zvolit nejvstřícnější pracoviště finančních úřadů nebo vybrat oblasti, které nás trápí v daních (tzv. daňový citron). Součástí této soutěže jsou i další kategorie jako například volba nejlepšího lektora/nejlepší lektorky v daních nebo daňová kancelář snů. První ročník soutěže se uskutečnil v roce 2010.

Veškerá komunikace probíhá elektronicky, a to přes webové rozhraní nebo e-mailem. Hlasovat v soutěži prostřednictvím webové stránky www.danarroku.cz může každá fyzická osoba s trvalým nebo přechodným pobytem na území České republiky starší 18 let.

 

Soutěže na www.danarroku.cz jsou rozděleny do dvou skupin:

 1. Soutěže s hlasováním veřejnosti bez omezení
 2. Soutěže s hlasováním odborné daňové veřejnosti

 

Ad 1. Soutěže s hlasováním veřejnosti bez omezení

Veřejnost (bez omezení) nominuje nebo hlasuje prostřednictvím webové stránky www.danarroku.cz v těchto kategoriích:

 • Nejžádanější zaměstnavatel v daních

  Daňová firma, kde byste chtěli nejraději pracovat (nebo už pro ni pracujete).

  V soutěži nejžádanější zaměstnavatel v daních, hlasuje veřejnost přímo prostřednictvím webové stránky www.danarroku.cz označením konkrétní firmy. Veřejnost může hlasovat od 3. listopadu 2017 do 12. ledna 2018 včetně. Hodnotícím kritériem je získaný počet hlasů.

 • Nejvstřícnější pracoviště finančního úřadu

  Nejvstřícnější pracoviště finančního úřadu, co se týká přístupu k poplatníkům. Na základě hlasování vybereme TOP 3 nejvstřícnějších pracovišť finančních úřadů.

  V soutěži nejžádanější zaměstnavatel v daních, hlasuje veřejnost přímo prostřednictvím webové stránky www.danarroku.cz označením konkrétní firmy. Veřejnost může hlasovat od 3. listopadu 2017 do 12. ledna 2018 včetně. Hodnotícím kritériem je získaný počet hlasů.

 

Ad 2. Soutěže s hlasováním odborné daňové veřejnosti

Odborná daňová veřejnost nominuje nebo hlasuje prostřednictvím webové stránky www.danarroku.cz v těchto kategoriích:

Kdo může hlasovat v této kategorii?

Odbornou daňovou veřejností, která nominuje nebo hlasuje v rámci daných kategorií prostřednictvím www.danarroku.cz, se rozumí osoby na těchto (nebo obdobných) pozicích: daňový poradce/daňová poradkyně, daňový asistent nebo analytik či konzultant/daňová asistentka nebo analytička nebo konzultantka, daňový specialista, metodik nebo expert/daňová specialistka, metodička nebo expertka, daňový vedoucí nebo manažer nebo senior manažer/daňová vedoucí nebo manažerka či senior manažerka, daňový ředitel/daňová ředitelka, daňový partner či senior partner/daňová partnerka nebo senior partnerka, zaměstnanec/zaměstnankyně Ministerstva financí České republiky nebo Finanční správy.

 • Daňař roku 2017

  Největší daňoví specialisté z vybraných oblastí, jež určuje porota. Každý rok bude vyhlášen Daňař roku z minimálně tří následujících oblastí: DPH, daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů fyzických osob, mezinárodní daně, transfer pricing, fúze a akvizice a správa daní.

  Každý rok se bude vyhlašovat kategorie Daňař roku z minimálně tří následujících oblastí: DPH, daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů fyzických osob, mezinárodní daně, transfer pricing, fúze a akvizice a správa daní (dále jen „soutěžní oblasti“).
  Návrhy na nominace daňaře roku (ze všech výše uvedených soutěžních oblastí) posílejte prostřednictvím webové stránky www.danarroku.cz od 3. listopadu 2017 do 24. listopadu 2017 včetně. Z navržených jmen vyberou pořadatel a porota následně 3 soutěžní oblasti, ve kterých se bude pro konkrétní ročník vyhlašovat Daňař roku (Pořadatel má možnost rozšířit počet soutěžních oblastí z 3 až na 5).
  Pořadatel a porota vyberou poté tzv. short list s až 10 jmény pro každou ze soutěžních oblastí.
  Jedním z rozhodujících kritérií pro sestavení short listu bude počet obdržených nominací.
  Z nominací jsou automaticky vyloučeny osobnosti, které již získali ocenění v příslušné soutěžní oblasti v některém z minulých ročníků soutěže. Toto pravidlo se uplatí až od ročníku 2018. V ostatním nejsou pořadatel ani porota při sestavování short listu nikterak omezeni.
  Bude-li některý z odborných porotců navržen na nominaci v některé z kategorií a umístí se podle počtu obdržených hlasů na jednom z prvních 10 míst, nebude se výběru pro danou kategorii účastnit.
  Pořadatel má možnost jednotlivý short list doplnit až o 5 jmen na základě divoké karty. Vybrané osoby pokračují v soutěži a pořadatel je po vyhodnocení nominací zveřejní na webové adrese www.danarroku.cz. Odborná daňová veřejnost následně určí pořadí ze jmen uvedených v tzv. short listu pro jednotlivou kategorii, a to na základě hlasování prostřednictvím stránky www.danarroku.cz. Odborná daňová veřejnost může hlasovat od 15. prosince 2017 do 12. ledna 2018. Na základě získaného počtu hlasů vyhlásí pořadatel jednoho Daňaře roku pro každou z nominovaných soutěžních oblastí.

 • Daňové naděje roku 2017

  Největší daňové naděje, které se narodily mezi roky 1984 až 1996 včetně, a navzdory časově omezeným pracovním zkušenostem udivují již nabytými daňovými znalostmi. Vyberte 3 největší daňové naděje.

  Návrhy na nominace největších daňových hvězd nebo největších daňových nadějí posílejte prostřednictvím webové stránky www.danarroku.cz od 3. listopadu 2017 do 24. listopadu 2017 včetně.
  Z navržených jmen pořadatel a porota vyberou tzv. short list s až 10 jmény. Jedním z rozhodujících kritérií pro sestavení short listu bude počet obdržených nominací.
  Z nominací jsou automaticky vyloučeny osobnosti, které již získali ocenění v této kategorii v některém z minulých ročníků soutěže. Toto pravidlo se uplatí až od ročníku 2018. V ostatním nejsou pořadatel ani porota při sestavování short listu nikterak omezeni.
  Bude-li některý z odborných porotců navržen na nominaci v některé z kategorií a umístí se podle počtu obdržených hlasů na jednom z prvních 10 míst, nebude se výběru pro danou kategorii účastnit.
  Pořadatel má možnost jednotlivý short list doplnit až o 5 jmen na základě divoké karty. Vybrané osoby pokračují v soutěži a pořadatel je po vyhodnocení nominací zveřejní na webové adrese www.danarroku.cz. Odborná daňová veřejnost následně určí pořadí ze jmen uvedených v tzv. short listu pro jednotlivou kategorii, a to na základě hlasování prostřednictvím stránky www.danarroku.cz. Odborná daňová veřejnost může hlasovat od 15. prosince 2017 do 12. ledna 2018.
  Na základě získaného počtu hlasů vyhlásí pořadatel tři Daňové naděje.

 • Daňová osobnost roku 2017

  Osobnost z daňové sféry, která svým působením dokázala něčím pozitivním přispět v tomto odvětví. Hlasuje se samostatně pro osobnost z komerční nebo státní daňové sféry.

  Návrhy na nominace daňové osobnosti roku 2017 posílejte prostřednictvím webové stránky www.danarroku.cz od 3. listopadu 2017 do 24. listopadu 2017 včetně.Z navržených jmen pořadatel a porota automaticky vyloučí osobnosti, které již získali ocenění v této kategorii v některém z minulých ročníků soutěže. Toto pravidlo se uplatí až od ročníku 2018. Následně porota a pořadatel vyberou tzv. short list až s 5 jmény, a to samostatně pro soukromou sféru a samostatně pro státní správu.
  Počet nominací pro příslušnou osobu není rozhodujícím kritériem. Bude-li některý z odborných porotců navržen na nominaci v některé z oblastí a umístí se podle počtu obdržených hlasů na jednom z prvních 5 míst, nebude se výběru pro danou oblast účastnit. Pořadatel a porota mají však možnost k nominačnímu kritériu přihlédnout, mají rovněž možnost short list doplnit až o 3 jména na základě divoké karty.
  Vybrané osoby pokračují v soutěži a pořadatel je po vyhodnocení nominací zveřejní na webové adrese www.danarroku.cz. Odborná daňová veřejnost následně svým hlasováním prostřednictvím stránky www.danarroku.cz určí jejich pořadí (samostatně pro soukromou sféru a samostatně pro státní správu). Odborná daňová veřejnost může hlasovat od 15. prosince 2017 do 12. ledna 2018 včetně.

Pořadatel soutěže má právo odmítnout zcela nebo jen částečně nominaci, přihlášku nebo registraci do soutěže nebo účast v soutěži nebo má právo dodatečně zrušit zcela nebo jen částečně nominaci, přihlášku, registraci do soutěže nebo účast v soutěži, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením ze soutěže mohla dané osobě či firmě vzniknout. Ze soutěže má pořadatel právo bez dalšího vyřadit soutěžící, kteří nesplní podmínky účasti v soutěži uvedené v těchto pravidlech, neudělí pořadateli soutěže požadované souhlasy (např. se zpracováním osobních údajů) nebo pokud jejich jednání bude v rozporu s pravidly soutěže nebo dobrými mravy soutěže a/nebo soutěžící, kteří budou jednat v rozporu s výše a níže uvedenými pravidly, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla dané osobě či firmě vzniknout. Ze soutěže má pořadatel právo bez dalšího vyřadit soutěžící, kteří se soutěže účastní v rozporu s dobrými mravy, či českými právními předpisy, případně mohou poškodit dobrou pověst pořadatele nebo jejich jednání je jiným způsobem v rozporu s těmito pravidly, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla dané osobě či firmě vzniknout. Pořadatel soutěže je oprávněn vyloučit hlasujícího účastníka v případě, že zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání neoprávněného prospěchu v soutěži, a to bez náhrady nákladů či škody, která by touto situací mohla dané osobě či firmě vzniknout.

Náklady na účast v soutěži či vzniklé během soutěže (přímé či nepřímé) nese účastník soutěže.

Účastník soutěže se zavazuje uvádět ve formulářích a jiných dokumentech vyplňovaných za účelem účasti v soutěži pouze pravdivé a správné údaje. Pořadatel neodpovídá za pravost nebo správnost informací poskytnutých účastníky soutěže nebo nominujícími nebo hlasujícími, ani je není povinen jakýmkoliv způsobem ověřovat. Pořadatel soutěže neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s uvedením nesprávných údajů soutěžícím, účastníkem nebo jinou osobou na soutěži zainteresovanou.

Pořadatel soutěže není odpovědný za funkčnost internetového připojení a zařízení nebo za jakákoliv technická nebo telekomunikační selhání sítě či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěží, ani za žádné výkony, které neprovozuje přímo sám. Pořadatel není odpovědný za jakékoliv technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky. Pořadatel nenese odpovědnost za selhání počítačových on-line systémů, serverů, poskytovatelů připojení, počítačového vybavení, softwaru, selhání e-mailu ani za přetížení internetové sítě nebo internetové stránky www.danarroku.cz, ani za ztracené, vypadlé, zkreslené, přerušené, zavirované nebo zrušené přenosy ani za jakoukoliv kombinaci výše uvedeného, která může ohrozit schopnost osoby zúčastnit se soutěže, včetně škody způsobené účastníkovi soutěže nebo jiné osobě v souvislosti se soutěží nebo počítači jakékoli jiné osoby související s přehráním nebo stažením jakéhokoli materiálu týkajícího se soutěže nebo v jejich důsledku.

Pořadatel je povinen počínat si tak, aby byl zachován charakter soutěže.

Na účast v soutěži nebo na postup do další části nebo dalšího kola soutěže nebo na vyhlášení pořadí v soutěži není právní nárok. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nevyhlásit vítěze či výsledné pořadí v soutěži nebo v některé z jejich kategorií, zúčastní-li se například příslušné soutěže/kategorie nízký počet soutěžících, a to bez náhrady nákladů či škody, která by touto situací mohla dané osobě či firmě vzniknout.

Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv plnění ze strany pořadatele.

Pořadatel nenese odpovědnost za vady tisku či jiné chyby v propagačních nebo administrativních materiálech.

Pokud vznikne podezření, že došlo k nekalému ovliv­nění výsledků soutěže (např. jednáním odporujícím dobrým mravům nebo pravidlům soutěže), má pořadatel právo učinit přiměřená opatření a zvýhodněný subjekt ze soutěže vyřadit nebo jinak sankcionovat v rámci soutěže, a to bez náhrady nákladů či škody, která by touto situací mohla dané osobě či firmě vzniknout. Za jednání odporujícím dobrým mravům nebo pravidlům soutěže se považuje mimo jiné též jakékoli automatizované nebo strojové hlasování (např. softwaroví roboti) nebo pokus o ně. Zjistí-li pořadatel, že existuje jakékoliv podezření na porušení, zneužívání nebo obcházení pravidel v rámci nominace, registrace, hlasování nebo jiné části soutěže, je oprávněn bez dalšího účastníka soutěže vyřadit ze soutěže nebo jinak sankcionovat v rámci soutěže, a to bez náhrady nákladů či škody, která by touto situací mohla dané osobě, či firmě vzniknout. Hlasy nebo body získané jednáním odporujícím dobrým mravům nebo pravidlům soutěže mohou být pořadatelem soutěže kdykoliv odebrány (i dodatečně). Pořadatel si při zjištění jakéhokoliv porušení regulérního způsobu hlasování vyhrazuje právo tyto neregulérní hlasy nebo body z hlasování vyřadit.

Veškeré otázky nebo oblasti těmito pravidly neupravené nebo nejasné případně nepředvídané budou řešeny s konečnou platností pořadatelem. Pořadatel si vyhrazuje právo podmínky soutěže nebo jakoukoli jejich část v nejasných nebo jiných případech bez udání důvodu upřesnit, zrušit, odložit nebo jinak upravit, včetně případu, kdy dojde z důvodu mimo rozumnou kontrolu pořadatele k narušení bezpečnosti nebo řádného vedení soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Pořadatel si vyhrazuje právo z důvodů hodných zvláštního zřetele soutěž nebo jednotlivou kategorii soutěže kdykoli omezit, odložit, změnit, pozastavit či zrušit. Jakákoliv změna nebo úprava pravidel nezakládá nárok soutěžícího, účastníka nebo jiné osoby na náhradu nákladů či škody vynaložených v soutěži nebo v souvislosti se soutěží.

Rozhodnutí nebo hodnocení pořadatele nebo poroty jako celku nebo jednotlivého člena poroty bude ve všech směrech konečné a závazné. Proti výsledkům hodnocení nebo rozhodnutí poroty jako celku nebo jednotlivého člena poroty nebo pořadatele soutěže nebo jiné osoby jednající za pořadatele v rámci soutěže nebo proti jakýmkoliv krokům pořadatele soutěže v rámci této soutěže není možné podat soutěžícím nebo jakoukoliv jinou osobou na soutěži účastnou odvolání, či se domáhat jejich změny či zrušení soudní nebo jinou cestou, či jinak zpochybňovat, či nárokovat jakoukoliv náhradu nebo sankci (ať už účastníkem soutěže nebo jakoukoliv jinou osobou jako například registrujícím nebo registrovaným, nominovaným, hlasujícím). Nebudou akceptovány jakékoli nároky na odškodnění (ať už účastníkem soutěže, registrujícím nebo registrovaným, nominovaným, hlasujícím nebo jakoukoliv jinou osobou). Porota jako celek nebo jednotlivý člen poroty nebo pořadatel soutěže nebo jiná osoba jednající za pořadatele v rámci soutěže nejsou povinni rozhodnutí nebo hodnocení jakkoliv vysvětlovat či o něm diskutovat.

Vyplněním a odesláním registrace nebo nominace či účastí v soutěži nebo v souvislosti s nominací či hlasováním v soutěži dává daná osoba nebo subjekt pořadateli, tj. společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s., v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas se zpracováním a užitím všech svých poskytnutých osobních údajů (dále jen "Údaje") pro obchodní a marketingové účely pořadatele, dále souhlas s poskytnutím údajů odborné porotě, hodnotitelům, partnerům nebo sponzorům soutěže pro účely soutěže, s bezplatným použitím údajů v případných podpůrných mediálních kampaních této soutěže, jakož i s jejich zveřejněním na internetových stránkách www.danarroku.cz a případně i na stránkách sponzorů či mediálních partnerů projektu nebo s použitím i pro marketingové účely těchto osob, a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 5 let). Pořadatel je oprávněn poskytnout tyto údaje v rámci firem své skupiny k reklamním a marketingovým účelům, a to i opakovaně. Účastník soutěže potvrzuje registrací nebo nominací či hlasováním správnost poskytnutých údajů.

Účastník soutěže bere na vědomí a souhlasí se zveřejněním jména a příjmení, fotografie nebo fotografií (nebo videonahrávky) a/nebo názvu společnosti/firmy/týmu jako výherce nebo jako dalšího v pořadí (nebo případně jako účastníka soutěže) v tiskových zprávách, ve sdělovacích prostředcích na stránce www.danarroku.cz, v marketingových či reklamních tiskovinách, v dokumentech pořadatele nebo pro informační či komerční účely v jakémkoli médiu nebo formátu nebo na stránkách reklamních nebo mediálních partnerů/sponzorů soutěže, a to bez další náhrady nebo oznámení. Účastník bere na vědomí, že v souvislosti s převzetím výhry nebo vyhlášením pořadí mohou být pořadatelem nebo třetí osobou pořízeny podobizny, obrazové snímky či obrazové záznamy a tyto použity zejména pro prezentaci výsledků pořadatele a pro marketingové nebo jiné obchodní účely pořadatele nebo partnerů.

Webová stránka provozovaná pořadatelem může shromažďovat určité informace o návštěvě uživatelů, například název poskytovatele internetových služeb, adresu IP, pomocí které se tito uživatelé k internetu přihlašují, datum a čas jejich přístupu na web, navštěvované stránky, otevřené dokumenty nebo internetovou adresu, ze které se na stránku www.danarroku.cz uživatelé připojili. Tyto informace slouží ke zlepšení této stránky, její správě, k vývoji stránek, analýze trendů, ke zjištění počtu návštěvnosti stránek nebo k jiným statistickým účelům.

Některé části webové stránky mohou z technických důvodů používat tzv. Cookies souborů. Tyto soubory, uložené ve vašem počítači, jsou nezbytné k zachování spojení k příslušné webové stránce. Většina internetových prohlížečů umožňuje zakázat používání Cookies.

Účastník soutěže dále souhlasí s tím, že údaje budou zpracovávat osoby k tomu pověřené pomocí prostředků výpočetní techniky (a případně i manuálně) a tyto údaje budou uchovávány v elektronické (případně i papírové formě) s omezeným přístupem třetích osob. Účastník soutěže dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 5 let). Zároveň účastník soutěže (včetně hlasujícího nebo nominovaného) uděluje souhlas s tím, aby mu pořadatel zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce pořadatele nebo jeho obchodních partnerů. V případě odvolání výše uvedených souhlasů není soutěžící nebo jiný účastník nadále oprávněn pokračovat v soutěži, dokud opět neposkytne pořadateli svůj souhlas (pořadatel má právo případně rozhodnout jinak).

Současně soutěžící nebo jiný účastník bere na vědomí, že má například práva dle § 11, § 21 zákona č. 101/2000 Sb. Výše uvedený souhlas lze písemně odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy. V případě potřeby nás prosím písemně kontaktujte na adrese: Wolters Kluwer ČR, a. s., U nákladového nádraží 10, 130 00 Praha 3.

Pořadatel nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za vhodnost či správnost informací uvedených na stránkách či obsažených v odkazech na jiné stránky (např. linky). Informace jsou výlučně poskytovány tak, jak jsou uvedeny, bez jakékoliv výslovné či skryté záruky jejich správnosti či vhodnosti jejich postupu či k určenému účelu. Pořadatel nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za webové stránky, na které je přístup přes tuto stránku (např. linky).

Úplná pravidla soutěže pro ročník 2017 jsou uvedena na www.danarroku.cz, a to ve znění, které platí nejdříve od data začátku soutěže, tj. od 3. listopadu 2017. Tato soutěž a právní vztahy se řídí českým právem. Účastí v soutěži nebo registrováním či nominováním nebo hlasováním v průběhu této soutěže každý soutěžící, účastník, nominující či hlasující či jiná osoba potvrzuje, že si přečetl tato pravidla, schvaluje je, porozuměl jim a přistupuje dobrovolně k nim. Pořadatel nenese odpovědnost za případné technické problémy s funkčností internetové stránky, kde jsou informace o soutěži nebo pravidla soutěže uveřejněny. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit soutěž nebo její část, to bez náhrady nákladů či škody, která by touto situací mohla dané osobě, či firmě vzniknout.

Wolters Kluwer ČR, a. s., dne 1. září 2017

 

ČSOB Daňař & daňová firma roku
© Wolters Kluwer ČR, a. s.
Pravidla
Kontakty